ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ: ПЕРСОНАЛ

„АТЛАНТИК” АД, като администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Р България, е отговорен за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на работниците и служителите в дружеството се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
С тази декларация Ви информираме какви лични данни за Вас събираме, как и за какви цели ги обработваме, как ги съхраняваме и с кого ги споделяме.

Какви лични данни събираме и с какви цели ги обработваме?
„АТЛАНТИК” АД събира лични данни за своя бъдещ, настоящ и бивш персонал, които са определени като субекти на данни съгласно Общия регламент за защита на данните. Политиката на „АТЛАНТИК” АД като администратор на лични данни е да събира лични данни, ограничени до необходимото. Това са лични данни, за които имаме законово задължение да събираме, и такива, от които се нуждаем, за да защитим Ваши интереси. Личните данни, за които „АТЛАНТИК” АД има законово задължение да събира, са подробно описани в Кодекса на труда и в други законови и подзаконови нормативни актове.
Тези данни Вие предоставяте на „АТЛАНТИК” АД чрез документите за кандидатстване и при сключване на трудовите и облигационните договори. В процеса на работа те се допълват и се актуализират.
„АТЛАНТИК” АД е длъжен да води лично трудово досие на всеки член от персонала. Трудовото досие съдържа събраните за Вас лични данни. То се създава при постъпването Ви на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото Ви правоотношение с „АТЛАНТИК” АД. Вие имате право на свободен достъп до документите, които формират Вашето трудово досие, и право да получавате копия от съхраняваните документи.
Информацията, която се съдържа във Вашето трудово досие е конфиденциална и не може да бъде разгласявана без Ваше писмено съгласие. „АТЛАНТИК” АД съхранява и посочените от Вас банкови сметки за привеждане на работна заплата и други възнаграждения.
„АТЛАНТИК” АД съхранява Вашите лични данни на хартиени и технически носители и прилага нужните технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане.
„АТЛАНТИК” АД обработва данните Ви само за целите, за които са събрани и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с трудовите Ви отношения с дружеството – кандидатстване за работа и сключване на трудови договори, изплащане на работната заплата.
По-конкретно тези цели са:
На кадри и сключване на трудови и облигационни договори. При кандидатстване, подбор и постъпване на работа „АТЛАНТИК” АД има законово задължение да събира от Вас и да обработва определени документи, съдържащи лични данни.

Задължителните атрибути на сключените с Вас трудови договори също съдържат Ваши лични данни. Политика на „АТЛАНТИК” АД е да не събира документи и лични данни, които не са задължителни.
Финансови отношения. Имаме законово задължение да обработваме Ваши лични данни при изплащане на работната заплата и други възнаграждения, по командировъчни заповеди и др.
Изпълнение на законови задължения. „АТЛАНТИК” АД има законово задължение да спазва определени административни процедури и да издава определени документи на работниците и служителите, свързани с техните трудовоправни отношения с дружеството. Длъжни сме да подаваме заявления и декларации към НАП и НОИ, да издаваме служебни бележки за доходи, удостоверения при пенсиониране и др. Тези заявления и документи съдържат като задължителни атрибути Ваши лични данни.
Обработване на заявления. Вашите права по Кодекса на труда – да ползвате платен и неплатен отпуск, парични обезщетения при болест или отглеждане на дете, отстъпки за обучение на Вас или членове на Вашите домакинства, възможности за допълнителна професионална квалификация и развитие и др., се уреждат чрез Ваши писмени заявления и представяне на задължителни съпътстващи документи, които съдържат лични данни.
Осигуряване на ефективна комуникация. „АТЛАНТИК” АД предоставя служебен телефон и служебна електронна поща на част от работниците и служителите. Те са необходими за комуникация с Вас при изпълнение на служебните Ви задължения, за бързото Ви информиране относно решенията на органите за управление на
„АТЛАНТИК” АД по Ваши заявления, за работата Ви с клиенти на дружеството.
Сигурност и безопасност. „АТЛАНТИК” АД има ангажимент да осигурява сигурността и безопасността на територията на дружеството. Това включва заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. Имаме законово задължение и ако се наложи, ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.
В някои случаи „АТЛАНТИК” АД може да събира и обработва чувствителни лични данни. Единственото основание за събиране и обработване на чувствителни лични данни от„АТЛАНТИК” АД е законово задължение. Например за установяване на годността Ви за работа в определени случаи сме длъжни да изискваме медицинско удостоверение и свидетелство за съдимост. Такива лични данни сме задължени да събираме и да обработваме за изплащане на парични обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство. „АТЛАНТИК” АД не събира чувствителни лични данни извън тези, за които имаме законово задължение.
„АТЛАНТИК” АД обработва само данните, от които се нуждае, за да постигне всяка една от тези цели.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
„АТЛАНТИК” АД съхранява Вашите лични данни за различни периоди от време. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със закон. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред.
Законовите срокове на съхранение на някои от Вашите лични данни са много дълги. Длъжни сме да съхраняваме Вашето лично трудово досие 50г. За такъв срок сме длъжни да съхраняваме и Вашите лични данни, съдържащи се във ведомостите за заплати. Личните данни на ненаетите кандидати за работа, събрани чрез документите за

кандидатстване, практически съхраняваме само за нуждите на конкурса и в рамките на сроковете за неговото обжалване – обикновено 1 месец след приключването му.
Дългите срокове на съхранение на някои от Вашите лични данни не означава, че ние активно си служим с данните в тези срокове. Съхраняваме ги в архива на дружеството при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при нужда. Активно оперираме с Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на посочените цели за обработването им.

Как използваме Вашите данни в дружеството?
„АТЛАНТИК” АД обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и собствената си политика за защита на данните. Достъп до личните Ви данни в „АТЛАНТИК” АД имат упълномощени служебни лица в изпълнение на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено и е длъжно да си служи с данните като поверителни.
При кандидатстване за работа личните данни на кандидатите са достъпни само за комисията, определена да извърши подбора на персонал, и се използват само за целите на подбора. При процедурите за подбор на персонал могат да се създават протоколи за класиране на кандидатите, които съдържат само трите имена.
Личното Ви трудово досие е достъпно само за Изпълнителния директор на
„АТЛАНТИК” АД и Ръководител ТРЗ. Вие имате право на достъп до документите в него и право да получавате копия от документите, съдържащи се в него.
Личните Ви данни, които имат отношение към изплащането на работната заплата и другите възнаграждения, са достъпни до съответния служител във ФСО и те се обработват само за тези цели.
При сключване на трудов договор някои работници и служители получават служебен телефонен номер и имейл адрес. Името на служителя или работника, неговата длъжност, имейл адрес и телефонен номер се отразяват във вътрешния указател и менюто Контакти на интернет страницата на „АТЛАНТИК” АД .
Възможно е да заснемем Ваши снимки, като участващи в работния процес или при публични мероприятия. Тези снимки могат да станат достъпни чрез интернет сайта на
„АТЛАНТИК” АД .
Количеството лична информация за Вас, която се споделя в „АТЛАНТИК” АД е не повече от това, което е необходимо за постигане на целта, заради която се обработва.

Как споделяме Вашите данни с трети страни?
„АТЛАНТИК” АД има законово задължение да предоставя Ваши лични данни на трети страни (извън дружеството). „АТЛАНТИК” АД е длъжен да предостави Ваши лични данни на:
Националната агенция по приходите. Наше законово задължение съгласно Кодекса на труда е да предоставим на НАП информацията, съдържаща се в трудовия Ви договор, в тридневен срок от неговото сключване или изменение и да ги уведомим в седемдневен срок след прекратяването му. Кодексът за социално осигуряване ни задължава ежемесечно да представяме информация за Вас на НАП, съдържаща трите Ви имена, ЕГН, изплатените възнаграждения, осигурителни и здравни вноски и данъци.

Националния осигурителен институт. Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО ни задължава да предоставим Ваши лични данни на НОИ при изплащане на парични обезщетения при болест, трудоустрояване и майчинство.
Някои данни за Вас, съхранявани в нашите системи, понякога могат да се споделят с трети лица и на други основания. При възникване на такъв или подобен случай ще бъдете отделно информирани, а Вашите права – гарантирани чрез договор или по друг приложим за конкретния случай начин.
За изплащане на възнаграждения, при кандидатствате за кредит или за пенсионно осигуряване, по Ваше искане, можем да споделим лична информация за Вас с банки и пенсионни дружества.
„АТЛАНТИК” АД може да разкрива данни на одитори и ревизиращи органи, които извършват проверки. При определени обстоятелства може да предаде данни за длъжници на дружеството на агенция за събиране на вземания, ако не е успял да събере задълженията си.
Възможно е да заснемем Ваши снимки като участващи в работния процес. Тези снимки могат да бъдат публикувани в интернет страниците на дружеството.
„АТЛАНТИК” АД може да споделя лични данни извън дружеството и при някои извънредни обстоятелства: например, ако данните са необходими за защита на Вашите жизнени интереси или жизненоважни интереси на друго лице; когато не е възможно или уместно да се получи Вашето съгласие; може да представи данни на полицията или на други разследващи органи за предотвратяване или разкриване на престъпления или ако се изискват със съдебно решение.