Кариери

Технолог по храните

 
Описание и
Изисквания:
ТЕХНОЛОГ
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.

2. Участва при анализиране на качеството на продукцията.

3. Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка.

4. Контролира качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина.

5. Организира осигуряването на материали, заготовки и детайли.

6. Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството.

7. Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология.

8. Анализира разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация.

9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.


II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по технологията на производството.

2. Носи отговорност за настъпили вреди от неправилни технологични решения.

3. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност при технологичните процеси на производството.


III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на Управителя.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с началниците и специалистите в различните отдели.


IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;

б) реда и изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на технологичен контрол на производството.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше техническо, свързано със съответното производство, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".

2. Друга квалификация: работа с компютър.

3. Професионален опит: при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

NB. Транспортът до и от обекта е безплатен.
Месторабота: Бургас
Заплата: от 750 до 750 BGN (Нето)